top of page
프로젝트글_그레이.png
project_01.png
실적04_강릉종합물류센터.jpg

강릉종합물류단지 물류센터

​신축공사

주소              강릉종합물류단지 A3-2, 4

규모              지상3층

연면적          6,847.01 ㎡ (2,071.22 py)

지역지구       계획관리지역

구조              R.C조, 철골조

주차시설      35대

실적01_JK이천물류센터1.jpg

국가식품클러스터 익산 물류센터

​신축공사

주소              익산시 왕궁면 광암리 6001-1

규모              지하1층 / 지상3층

연면적          13,369.99 ㎡ (4,044.42 py)

지역지구       준공업지역

구조              P.C + R.C + PEB 구조

주차시설      115대

실적06_코어로지스남양주.jpg

​코어로지스 남양주 물류센터

​신축공사

주소              남양주시 진전읍 내각리 산15번지

규모              지하3층 / 지상4층

연면적          24,205.83 ㎡ (7,322.25 py)

지역지구       계획관리지역

구조              R.C조, 철골조

주차시설      50대

실적07_NHN위투일산물류센터.jpg

NHN 위투 일산물류센터

CM

주소              고양시 일산동구 식사동 2-8번지 외

규모              지하2층 / 지상4층

연면적          44,293.17㎡ (13,398.66 py)

지역지구       계획관리지역, 제한보호구역, 과밀억제권역

구조              R.C조, 철골조 + 합성보

주차시설       171대

실적08_BSL이천마장물류센터.jpg

​BSL 이천마장 물류센터

주소              이천시 마장면 이평리 293-8 외

규모              지하2층 / 지상4층

연면적          55,289.89㎡ (16,725.19 py)

지역지구       계획관리지역, 일부 생산관리지역

구조              P.C조, 철골조

주차시설      202대

불스원이천물류센터.jpg

불스원 이천시 물류센터

신축공사 & 위험물 저장고

주소              이천시 마장면 이평리 293-8 외

규모              지하2층 / 지상4층

연면적          55,289.89㎡ (16,725.19 py)

지역지구       계획관리지역, 일부 생산관리지역

구조              P.C조, 철골조

주차시설      202대

사용승인      2019년 12월

bottom of page